VAMC

Vietcombank hết nợ tại VAMC

Vietcombank hết nợ tại VAMC

Cụ thể, năm 2016 Vietcombank đã xử lý được khoảng 5.300 tỷ đồng nợ xấu; trong đó thu hồi được khoảng 1.900 tỷ đồng nợ xấu; cùng đó chuyển được khoảng 1.300 tỷ đồng nợ xấu về nhóm 1-2 (không