quản lý thuế

Quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Những quy định mới đưa ra không những phải đảm sự hiệu quả trong quản lý nguồn thu từ thuế, mà còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ, cải thiện môi trường