nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ năm 2016

Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ năm 2016

Năm 2016, lãi dự thu tiếp tục tăng khoảng 19% so với cuối năm 2015; tỷ lệ lãi dự thu/dư nợ là 2,9% (năm 2015 là 2,8%, năm 2012 là 2,4%). Theo số liệu ước tính của Ủy ban Giám