ngân sách

Hải quan chưa đạt chỉ tiêu ngân sách

Hải quan chưa đạt chỉ tiêu ngân sách

Dự toán năm 2016 được xây dựng trên các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô GDP đầu năm dự báo là 6,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%. Trong khi đó, thực tế GDP năm 2016 tăng thấp hơn mục