ngân hàng lớn

3 ông lớn ngân hàng liệu có vượt rào cho vay

3 ông lớn ngân hàng liệucó vượt rào cho vay

Cả tên gọi và nội hàm của giới hạn trên tại hai thông tư, tại hai thời điểm trước và nay đã khác. Theo đó, việc dùng tính toán theo nội hàm cũ để đối chiếu với giới hạn và