kinh tế

Năm 2016 ngân hàng làm ăn tốt hơn

Năm 2016 ngân hàng làm ăn tốt hơn

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 ước tăng 26,8% so với năm 2015. Các chỉ số như tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) và tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) ước tính

7 ảnh hưởng khiến lãi suất khó giảm trong năm 2017

7 ảnh hưởng khiến lãi suất khó giảm trong năm 2017

Đến nay, khi lãi suất huy động các ngân hàng thương mại đã xuống vùng thấp hơn hẳn, vẫn chưa có một sự điều chỉnh từ chính sách lãi suất điều hành. Năm 2017, bước đầu, Ngân hàng Nhà nước