Năm 2016 ngân hàng làm ăn tốt hơn

Năm 2016 ngân hàng làm ăn tốt hơn

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 ước tăng 26,8% so với năm 2015. Các chỉ số như tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) và tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) ước tính lần lượt đạt 0,54% và 7,87%, tăng đáng kể so với năm 2015 (tương ứng 0,46% và 6,42%).

Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng dự kiến có cải thiện, theo báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2016 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia công bố ngày 26/12.

Báo cáo này đưa ra nhiều dữ liệu ước tính, với đánh giá hiệu quả sinh lời của hệ thống các tổ chức tín dụng năm 2016 cao hơn so với năm 2015.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của hệ thống tăng 9% so với 2015, chiếm 79% trong tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên – NIM cả năm 2016 tăng nhẹ từ 2,7% (năm 2015) lên 2,8%.

Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 18,5%, hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 44,0%, hoạt động góp vốn mua cổ phần tăng 51,7%, hoạt động khác tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng theo báo cáo trên, lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng năm 2016 ước tính tăng 10% so với 2015; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ tăng nhẹ 3,2% so với năm 2015, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng/lợi nhuận trước trích lập giảm từ 62,5% (năm 20155) xuống 58,5%.

Theo vneconomy.vn